Doa

Doa bila mengalami waswas

Diriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam risalah Al Ustadz Abul Qasim Al Qusyairi melalui Ahmad ibnu Atha Ar Raudzbari yang menceritakan, “Aku mempunyai rasa kurang puas dalam masalah bersuci, dan di suatu malam dadaku terasa sempit karena terlalu banyak menuangkan air dalam bersuciku, sedangkan hatiku masih belum tenang. Maka aku berkata, “Wahai Rabbku, aku memohon maaf-Mu, aku memohon maaf-Mu.” Lalu aku mendengar suara tanpa rupa yang mengatakan, “Pemaafan berada pada ilmu,” maka lenyaplah rasa waswas itu dariku.

Sebagian ulama mengatakan, disunatkan mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah (tidak ada Tuha selain Allah) bagi orang yang mendapat cobaan waswas dalam wudu, dalam salat atau dalam hal lainnya yang serupa.

Sesungguhnya setan apabila mendengar zikir, maka ia mundur dan menjauh. Lafaz laa ilaaha illallaah adalah puncak zikir, maka kalimat ini dipilih oleh para sadat yang mulia, orang-orang pilihan dari kalangan umat ini, yaitu ahli dalam mendidik kaum salikin dan kum muridin untuk ahli khalwah, dan menganjurkan kepada mereka untuk melestarikannya. Para ahli sufi mengatakan, penawar yang paling bermanfaat untuk menolak rasa waswas ialah menghadapkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada-Nya dan memperbanyak zikir.

Ahmad ibnu Abul Hawari mengatakan, “Aku mengadu kepada Abu Sulaiman Ad Darini tetntang rasa waswas (yang kualami), maka ia berkata, ‘Apabila engkau menghendaki agar rasa waswasmu lenyap, kapan saja engkau merasakannya, buatlah dirimu gembira. Karena sesungguhnya apabila engkau merasa gembira, niscaya rasa waswas itu akan hilang darimu. Tiada sesuatu pun yang paling dibenci oleh setan selain kegembiraan orang mukmin; dan jika engkau merasa susah dengan waswasmu itu, niscaya ia makin bertambah’.” Aku mengatakan bahwa hal ini termasuk yang mengukuhkan apa yang telah dikatakan oleh sebagian imam, “Sesungguhnya waswas itu hanya menimpa orang yang sempurna imannya, karena maling itu tidak akan mengincar rumah yang kosong.”

Related Posts

Doa bagi orang yang gila dan orang yang disengat binatang berbisa

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Abu Sa’id Al Khudri r.a. yang menceritakan: Segolongan sahabat Rasulullah saw berangkat melakukan suatu perjalanan dalam keperluan mereka,…

Ayat-ayat untuk menyembuhkan orang gila

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abdur Rahman ibnu Abu Laila, dari seorang lelaki, dari ayahnya yang menceritakan: Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw, lalu mengatakan, “Sesungguhnya…

Doa dan bacaan untuk mengobati orang sakit gila

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih melalui Kharijah ibnush Shilt, dari pamannya yang menceritakan: Aku datang kepada Nabi saw dan masuk islam, kemudian…

Bacaan untuk mengobati orang yang terserang penyakit gila

Diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sinni melalui Abdullah ibnu Mas’ud r.a. yang menceritakan: Bahwasanya ia mpada telinga membacakan pada telinga orang yang sakit gila, lalu si sakit itu…

Doa untuk melindungi anak kecil dari setan dan binatang berbisa

Banyak sekali bacaan atau doa yang bisa dibaca untuk melindungi diri dari setan. Yang palng umum dan terkenal adalah dengan membaca ta’awwudz. Di bawah ini ada doa yang…

Doa bila terlilit utang yang tak terbayar

Di dalam hidup ini, kadang manusia mengalami permasalahan mengenai utang. Hal ini sering sekali menimpa seseorang, baik utangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (makan) ataupun, utang untuk…