Perintah menghafal Al Qur’an dan peringatan bagi yang melupakannya

Perintah menghafal Al Qur’an dan peringatan bagi yang melupakannya

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Abu Musa Al-Asy’ari r.a yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda:

“Hafalkanlah oleh kalian Al Qur’an ini! Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman (kekuasaan)-Nya, sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar lebih mudah lepas (terlupakan) daripada unta di dalam ikatannya.”

Diriwayatkan pula di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, melalui sahabat Ibnu Umar r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda:

“Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al Qur’an itu tiada lain seperti unta yang diikat. Apabila ia (pemiliknya) tetap membiasakannya terikat, niscaya unta itu dapat dipegang; dan jika ia melepaskannya, niscaya unta itu pergi (kabur).”

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Imam Turmudzi, melalui sahabat Anas r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: “Ditampakkan kepadaku semua pahala umatku hingga kotoran yang dikeluarkan oleh seorang lelaki dari masjid. Ditampakkan kepadaku semua dosa umatku, maka aku tidak melihat suatu dosa pun yang lebih besar daripada suatu surat Al Qur’an atau suatu ayat yang dihafal oleh seorang lelaki kemudian ia melupakannya.”

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Kitab Musnad Imam Darimi melalui Sa’d ibnu Ubadah r.a yang menceritakan bahwa Nabi saw pernah bersabda:

“Barang siapa membaca (hafal) Al Qur’an kemudian melupakannya, niscaya ia bersua dengan Allah swt pada hari kiamat nanti dalam keadaan berpenyakit kusta.”